Mongolia : Altai Mountain Ride with Eagle Festival
Turkey: Phrygian Way 2022
Turkey: Cappadocia 2022
India: Rajasthan, 2022/2023